Registrace

REGISTRACE K NEZÁVAZNÉ ŽÁDOSTI O ÚVĚR
(Pokud jste se již zaregistrovali dříve, přihlaste se v pravém horním rohu stránky)
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo (bez lomítka):
Město/obec:
Email:
Číslo mobilního telefonu (+420-XXX-XXXXXX):   
Souhlas s nakládáním a se zpracováním osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Předmět souhlasu
V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a společností Pronto Credit s.r.o. (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby společnost Pronto Credit s.r.o. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto mé osobní údaje:
 • identifikační osobní údaje (tj. mé jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména též mé rodné číslo,
 • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou a společností Pronto Credit s.r.o. došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy,
 • osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči společnosti Pronto Credit s.r.o. v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany,
 • osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou,
 • případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které jsem sdělil či sdělím společnosti Pronto Credit s.r.o. nebo které společnost Pronto Credit s.r.o. získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy.
 • Dále souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem:
 • společnost Pronto Credit s.r.o. mé výše uvedené osobní údaje dále předávala provozovateli Nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, IČ 712 36 384 („NRKI"), a Bankovního registru klientských informací společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 261 99 696 („BRKI") k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru;
 • provozovatel registru klientských informací mé výše uvedené osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských informací , kteří budou mít můj odpovídající souhlas nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem;
 • všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené osobní údaje, tyto použili, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;
 • provozovatel registru klientských informací zpřístupnil společnosti Pronto Credit s.r.o. (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré mé osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem.
 • 2. Účel zpracování osobních údajů
  Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:
 • vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registru klientských informací o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a
 • umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registru klientských informací.
 • 3. Doba trvání souhlasu Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a společností Pronto Credit s.r.o. bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
  4. Další informace
  Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost seznámit se s dokumentem „Informační Memorandum“, jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registru klientských informací, a byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění informačního dokumentu „Informační Memorandum“ mohu kdykoli získat na webových stránkách společnosti Pronto Credit s.r.o..
  5. Klient dává Úvěrujícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ - pro více informací zde), které budou Klientem Úvěrujícímu sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Úvěrujícímu je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem poskytnutí Úvěru a úkonům souvisejícím s poskytnutím Úvěru, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Úvěrujícím. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Úvěrujícímu, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Úvěrujícího či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Potvrzuji souhlas s nakládáním a se zpracováním mých osobních údajů.
  Podrobněji jsem se seznámil(a) se standardními informacemi o Spotřebitelském úvěru
  Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, byly použity pro přímý marketing společnosti
   Souhlasím Nesouhlasím

  +420 226 292 050

  +420 778 000 002

  info@prontopujcka.cz

  pronto.pujcka

  PRACOVNÍ DOBA

  PO - PA: 9:00 - 17:00
  SO - NE: zavřeno