Informace o zpracování osobních údajů

1. Souhlasím s tím, aby společnost PRONTO CREDIT s.r.o. za účelem zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci své databáze a databází klientských informací (SOLUS, REPI, INTRUM a další), insolvenčním rejstříku a centrální evidence exekucí a dále umožnění vzájemného informování uživatelů těchto databází o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů výše uvedených databází mé rodné číslo, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou a společností PRONTO CREDIT s.r.o. došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči společnosti PRONTO CREDIT s.r.o. v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany, osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou, případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které jsem sdělil či sdělím společnosti PRONTO CREDIT s.r.o. nebo které společnost PRONTO CREDIT s.r.o. získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že za účelem seznámení se způsobem zpracování osobních údajů je k dispozici aktuální znění Informačního Memoranda o zpracování osobních údajů kdykoli na webové stránce společnosti PRONTO CREDIT s.r.o.,: Informační memorandum o zpracování osobních údajů

2. PRONTO CREDIT s.r.o. Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. PRONTO CREDIT s.r.o. se účastní registrů SOLUS, NRKI, BRKI A REPI, zájmových sdružení právnických osob.

V případě, že nebudete řádně a včas hradit své závazky vůči naší společnosti, mohou být Vaše osobní údaje s informací o výši neuhrazeného splatného dluhu a době prodlení zveřejněny v registru klientských informací, zejména v registru SOLUS.


3. Zpracování osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT posoudit Vaší úvěruschopnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje;
  • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
  • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
  • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek a (d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů a bank v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či vlastníka klientů (právnických osob).

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).

oteviraci doba

PO-PA: 9:00-17:00

SO-NE: Zavřeno